Tiếng Việt
CHÙA NIỆM PHẬT - Niem Phat Buddhist Temple
Xem thêm bản Việt dịch củ Pháp Thông với lời giới thiệu của Hòa thượng Viên Minh: Đức Phật Ở Đâu (Pháp Thông dịch)